Switch to DuckDuckGo Search
   February 16, 2019
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Toggle Join/Part | bottom
[06:38:03] *** thorton_ <thorton_!~thorton@17.192.24.20> has joined #ksvg
[06:41:18] *** thorton <thorton!~thorton@17.192.24.20> has quit IRC (Ping timeout: 246 seconds)
[06:41:22] *** thorton_ is now known as thorton
[18:00:17] *** thorton_ <thorton_!~thorton@c-73-241-28-153.hsd1.ca.comcast.net> has joined #ksvg
top

   February 16, 2019
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28